Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van RPTC Fitness / CrossFit RPTC ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van RPTC Fitness / CrossFit RPTC en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Artikel 1: Algemeen

1.Inschrijven bij Rotterdam WOD Connection kan door het volledig invullen van de lidmaatschapsovereenkomst in de box (digitaal). Er dient bij inschrijving altijd een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst teket wordt u lid (hierna “het lid”) van Rotterdam WOD Connection.

2.Door inschrijving verklaart het lid de op het lidmaatschap van toepassing zijnde algemene voorwaarden en de huisregels van Rotterdam WOD Connection te kennen en te accepteren.

3.Rotterdam WOD Connection is gerechtigd deze voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en huisregels gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.

4.Wanneer één of meer van de geldende algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of in strijd met wet- en/of regelgeving is, blijven de overige bepalingen gelden.

Artikel 2: Lidmaatschapsgeld en betaling

1.Het lidmaatschapsgeld van het doorlopende maandlidmaatschap wordt vooraf betaald en het verschuldigde lidmaatschapsgeld wordt via automatische incasso geïnd. Deze automatische incasso vindt plaats rond de eerste van elke maand. Indien de startdatum niet op de eerste van de maand valt, wordt het resterende lidmaatschapsgeld van de eerste maand tegelijk met de eerste volledige maand geïncasseerd.

2.Als het lid - indien daartoe gerechtigd - geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

3.Het lid is gerechtigd om het maandlidmaatschap tijdelijk stop te zetten bij o.a. ziekte of een blessure. Dit kan alleen voor een periode vanaf 3 weken of meer. Er worden hiervoor € 14.50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij vakantie loopt het lidmaatschap gewoon door en kan er geen gebruik worden gemaakt van een tijdelijke pauze.

4.Bij een niet tijdige ontvangst van het lidmaatschapsgeld, om welke reden dan ook, dient het lid binnen twee weken alsnog het verschuldigde bedrag te betalen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

5.Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot Rotterdam WOD Connection worden geweigerd. Rotterdam WOD Connection is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 3: Beëindigen- of tussentijds wijzigen lidmaatschap

1.Het maandlidmaatschap heeft een minimale contractduur van 6 of 12 maanden.

2.Beëindigen van het lidmaatschap door het lid kan schriftelijk of per email. Voor het beëindigen van het lidmaatschap met een minimale contractduur van 12 maanden geldt een opzegtermijn van één maand, na het verstrijken van de overeengekomen contractstermijnen, aan het begin van elke nieuwe kalendermaand. Bij een lidmaatschap van 6 maanden zal de termijn nogmaals 6 maanden worden verlengd.

3.Wanneer het lid een tussentijdse abonnementswijziging wil in de vorm van upgrade, komt het oude contract automatisch te vervallen en zal er een nieuwe contractperiode van 6 of 12 maanden worden aangegaan tegen de op dat moment geldende abonnementstarieven.

3.1 Een tussentijdse abonnementswijziging wijziging in de vorm van een downgrade, kan alleen na afloop van de gehele contractperiode (6 of 12 maanden). Tussentijds downgraden is niet mogelijk.

4.Bij een lidmaatschap dat afwijkt van de standaard voorwaarden (o.a. bedrijfsafspraken, 2+1 jaar lidmaatschap etc.) gelden andere voorwaarden. Wanneer een lid wenst geen gebruik meer te maken van het recht zoals overeengekomen om te trainen vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

4.1 Bij een bedrijfslidmaatschap worden de afspraken vast gelegd in een aparte overeenkomst met voorwaarden die van toepassing zijn op de afspraken die met het desbetreffende bedrijf zijn gemaakt.

4.2 Bij het het 2+1 jaar abonnement gelden dezelfde voorwaarden als een ‘regulier’ abonnement met uitzondering van het beëindigen van het abonnement. Dit lidmaatschap loopt door tot einde contract zonder mogelijkheid tot resitutie van het reeds voldaan abonnementsgeld.

5. Het ID+Coaching lidmaatschap heeft een minimale contractduur van 6 maanden.

6. Beëindigen van het ID+Coaching lidmaatschap door het lid kan schriftelijk of per email. Voor het beëindigen van het ID+Coaching lidmaatschap geldt een opzegtermijn van tenminste één maand, voor het verstrijken van de overeengekomen contractstermijn, aan het begin van elke nieuwe kalendermaand. Indien het abonnement niet tijdig wordt opgezegd, zal de termijn met nogmaals 6 maanden worden verlengd.

7. Indien de wens bestaat het ID+Coaching lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen, dan is dit mogelijk door een zogenoemd "termination fee" te betalen t.w.v. € 500,- excl. BTW. Na ontvangst zal het lopende contract per direct worden beëindigd.

8. Indien de wens bestaat het reguliere lidmaatschap (CrossFit) vroegtijdig te beëindigen, dat is dit alleen mogelijk door een zogenoemd "termination fee" te betalen t.w.v. 75% van het resterende bedrag.

Artikel 4: Personal training

1.Annuleren van een personal training sessie kan tot 24 uur voordat de training start, indien de sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd heeft Rotterdam WOD Connection het recht om de training volledig in rekening te brengen.

2.Personal Training sessies verlopen na 3 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Restitutie van Personal Training sessies is niet mogelijk.

Artikel 5: Tarieven, openingstijden, lesrooster

1.Rotterdam WOD Connection behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 7 dagen voor een prijswijziging wordt het lid hiervan op de hoogte gesteld.

2.Rotterdam WOD Connection behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen, het rooster aan te passen of trainingen volgens een aangepast programma aan te bieden. Rotterdam WOD Connection is gerechtigd om gesloten te zijn op officiële en erkende feestdagen.

Artikel 6: Privacy

1.Verwerking van de persoonsgegevens van het lid gebeurt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

2.Rotterdam WOD Connection verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Rotterdam WOD Connection en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van het Rotterdam WOD Connection .

Artikel 7: Risico & aansprakelijkheid

1.Het lid volgt alle instructies vrijwillig en volledig op eigen risico. Het lid is verplicht elke vorm van pijn, blessures of abnormale vermoeidheid te melden aan de trainer. Rotterdam WOD Connection heeft het recht om het lid te weigeren, wanneer het lid niet in staat wordt geacht de instructies op te volgen.

2.Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook bij Rotterdam WOD Connection, is geheel voor eigen risico van het lid.

3.Rotterdam WOD Connection, haar werknemers en/of andere door haar ingeschakelde hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens (leidinggevenden van) Rotterdam WOD Connection.

4.Rotterdam WOD Connection, haar werknemers en/of andere door haar ingeschakelde hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens (leidinggevenden van) Rotterdam WOD Connection.

Artikel 8: Huisregels

1.Het lid is verplicht de door Rotterdam WOD Connection gehanteerde huisregels na te leven. Rotterdam WOD Connection kan te allen tijde het lid dat zich niet houdt aan de huisregels of wiens gedrag door anderszins aanleiding toe geeft de toegang weigeren of ontzeggen, zonder terugbetaling van reeds voldaan abonnementsgeld.

2.Rotterdam WOD Connection heeft het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap van het lid per direct te beëindigen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Rotterdam WOD Connection aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Rotterdam WOD Connection zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

[initial]

Indien van toepassing, SEPA Euro Incasso voorwaarden

Door ondertekening van dit formulier geeft u ook toestemming aan doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Algemene voorwaarden van kracht sinds: 02/2015

Laatste aanpassingen: 09/2018